Czy wiesz że...

Pierwszy przodek konia

Czy wiesz jak dawno temu żył pierwszy przodek konia?

Odznaki PZJ

Brązowa odznaka PZJ

Przygotowanie do egzaminu może być prowadzone we wszystkich klubach i sekcjach jeździeckich, natomiast egzamin na Odznakę Brązową może być prowadzony tylko w certyfikowanym ośrodku jeździeckim.

Minimalny wiek egzaminowanego – 8 lat.

Egzamin jest przeprowadzany przez 2 członków WKE.

Egzamin składa się z dwóch części:

a. część praktyczna:

 • opieka stajenna

- prawidłowe podejście do konia;

- prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia;

- podstawowe zabiegi pielęgnacyjne - czyszczenie;

- prowadzenie w ręku i wiązanie

Z tej części egzaminu zwalniani są kandydaci posiadający odznakę „Jeżdżę konno” lub okazujący certyfikat wystawiony przez szkoleniowca z aktualną licencją – wzór certyfikatu w załączniku nr 5. Certyfikat ten musi być dołączony do indywidualnegoprotokołuegzaminacyjnego.

 • pokazanie na czworoboku (wg załączonego programu) podstawowych trzech chodów konia w prawidłowym dosiadzie ujeżdżeniowym i z prawidłowym użyciem pomocy.

Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.

 • pozytywne zaliczenie części ujeżdżeniowej jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do części skokowej, podczas której należy pokonać 4 pojedyncze przeszkody o wysokości 70 cm, w tym jedna przeszkoda to cavaletti ułożone z trzech drągów z kopertą pokonywana z kłusa (wysokość przeszkód dla kuców – zależna od kategorii kuca, maksymalnie 60 cm);

Drugie nieposłuszeństwo konia, upadek jeźdźca lub konia - eliminują z egzaminu.

 • pokazanie galopu w półsiadzie na odcinku jednego okrążenia placu lub ujeżdżalni zakończonego zatrzymaniem (przez kłus) przed określoną linią. Przekroczenie linii powoduje automatycznie eliminację.

Podczas egzaminu wymagana jest jazda na zwykłym kiełźnie wędzidłowym pojedynczo- lub podwójnie łamanym, dopuszczalne jest użycie wodzy pomocniczych: gogue, wytoka lub wypinaczy (gogue i wypinaczy tylko w części ujeżdżeniowej), ochraniaczy i jazda z batem. Używanie ostróg jest niedozwolone.

Podczas zdawania egzaminu praktycznego jeźdźcy mogą występować w dowolnym, schludnym, treningowym stroju jeździeckim. Jazda w przepisowym, twardym nakryciu głowy jest obowiązkowa.

 

Z egzaminu praktycznego (z części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie) na Odznakę Brązową zwalniani są zawodnicy posiadający aktualną, dowolną klasę sportową, a także z części skokowej egzaminu osoby mające zdany skokowy egzamin licencyjny. Niniejszy zapis odnosi się tylko do zawodników zarejestrowanych w WZJ/PZJ przed dniem 01.01.2007.

Kandydaci w wieku powyżej 45 lat mogą być zwolnieni ze zdawania części skokowej egzaminu na Brązową Odznakę. Informacja o takim zwolnieniu musi znaleźć się na zbiorczym i indywidualnym protokole egzaminacyjnym. Odznaka zdobyta tym trybem może być podstawą do wydania uprawnień sportowych jedynie w dyscyplinie ujeżdżenia.

b. część teoretyczna – tematy:

 • zachowanie konia;
 • prawidłowe zachowanie się przy koniu i podstawy pielęgnacji;
 • podstawy żywienia i technika żywienia;
 • podstawy zdrowia konia;
 • podstawy eksterieru, maści i odmiany;
 • podstawy teorii jazdy konnej;
 • dosiad i jego rodzaje;
 • rodzaje pomocy;
 • podstawowe figury na ujeżdżalni;
 • zasady zachowania na ujeżdżalni;
 • sprzęt jeździecki i strój do jazdy.

Pytania na egzaminie teoretycznym - po jednym z każdego rozdziału - mogą być zadawane tylko z opublikowanego wcześniej na stronie internetowej PZJ zestawu pytań i odpowiedzi, dostosowanego
do poziomu odznaki.

Zdających do ukończenia 11 roku życia obowiązuje znajomość odpowiedzi tylko na pytania przeznaczone dla tej kategorii wiekowej(dotychczas1 – 83). Pomocny w przygotowaniach dla tej grupy wiekowej jest podręcznik „Młody jeździec” – Lucinda Green, wyd. Galaktyka

Oceną za każdą część egzaminu jest „zaliczony” lub „nie zaliczony”. (Zaliczać powinno wykonanie programu z notą 5,0 i minimum połowa prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania).

Nie zdany cały egzamin lub jego nie zaliczona część może być zdawana powtórnie w najbliższym następnym terminie w dowolnym ośrodku przeprowadzającym tego typu egzaminy.

Pliki do pobrania

Zestaw pytań na egzamin teoretyczny
Ustawienie przeszkód - brązowa odznaka
Próba ujeżdżenia - brązowa odznaka

Srebrna odznaka PZJ

Przygotowanie do egzaminu może być prowadzone we wszystkich klubach i sekcjach jeździeckich, natomiast egzamin na Odznakę Srebrną może być prowadzony tylko w certyfikowanym ośrodku jeździeckim.

Do egzaminu mogą przystąpić posiadacze Odznaki Brązowej po upływie co najmniej trzech miesięcy od daty jej uzyskania.

Egzamin końcowy jest przeprowadzany przez 2 członków WKE.

Egzamin praktyczny składa się z trzech części:

a. Opieka stajenna

 • znajomość i prawidłowe użycie sprzętu do pielęgnacji konia – czyszczenie okrywy włosowej i pielęgnacja kopyt
 • siodłanie i kiełznanie, dopasowanie rzędu

b. część ujeżdżeniowa – wykonanie czworoboku klasy P (program P-4 zmodyfikowany) z notą 5,0 (niedopuszczalne jest używanie jakichkolwiek wodzy pomocniczych).

Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.

Nie zaliczona część ujeżdżeniowa egzaminu powoduje nie dopuszczenie do zdawania części w skokach.

c. część skokowa – pokonanie 6 przeszkód o wysokości 80 cm (w tym jedna kombinacja podwójna), ustawionych wg określonego schematu (Kuce – wysokość przeszkód zgodna z kategorią kuca – ale maksymalnie 70 cm).

Drugie nieposłuszeństwo konia, upadek jeźdźca lub konia - eliminują z egzaminu.

Podczas egzaminu wymagana jest jazda na zwykłym kiełźnie wędzidłowym pojedynczo- lub podwójnie łamanym, dozwolone jest użycie ochraniaczy, ostróg i jazda z batem.

Podczas zdawania egzaminu praktycznego jeźdźcy mogą występować w dowolnym, schludnym, treningowym stroju jeździeckim. Jazda w przepisowym, twardym nakryciu głowy jest obowiązkowa.

Z egzaminu praktycznego (z części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie) na Odznakę Srebrną zwalniani są zawodnicy posiadający aktualną klasę sportową, a z części skokowej egzaminu także osoby mające zdany skokowy egzamin licencyjny..

Egzaminteoretyczny – tematy:

 • rozszerzone wiadomości z pielęgnacji, żywienia i zdrowia koni;
 • rozszerzone wiadomości z teorii jazdy konnej;
 • chody koni;
 • opis stosowanych pomocy podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń;
  • figury na ujeżdżalni;
  • podstawy teorii skoków przez przeszkody;
  • zasady jazdy w terenie;
  • pierwsza pomoc.

Pytania na egzaminie teoretycznym - po jednym z każdego rozdziału - mogą być zadawane tylko z opublikowanego wcześniej na stronie internetowej PZJ zestawu pytań i odpowiedzi, dostosowanego do poziomu odznaki.

Oceną za każdą część egzaminu jest „zaliczony” lub „nie zaliczony”. (Zaliczać powinno wykonanie programu z notą 5,0 i minimum połowa prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania).

Nie zaliczony egzamin lub jego część może być powtórnie zdawana nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy, ale nie później niż po upływie jednego roku.

Pliki do pobrania

Pytania na egzamin teoretyczny - srebrna odznaka
Próba ujeżdżenia - srebrna odznaka
Ustawienie przeszkód srebrna odznaka

Złota odznaka PZJ

Przygotowanie do egzaminu może być prowadzone we wszystkich klubach i sekcjach jeździeckich, natomiast egzamin na Odznakę Złotą może być prowadzony tylko w certyfikowanym ośrodku jeździeckim. Komisja egzaminacyjna składa się z: przewodniczącego - członka CKE PZJ oraz dwóch członków WKE.

Do egzaminu mogą przystąpić posiadacze Odznaki Srebrnej po upływie co najmniej roku od daty jej uzyskania (daty egzaminu). Minimalny wiek kandydata – ukończone 15 lat.

 1. Egzamin praktycznyskłada się z trzech części:
 2. Opieka stajenna
 3. prowadzenie konia do przeglądu
 4. siodłanie i kiełznanie, dopasowanie rzędu
  1. Część ujeżdżeniowa– elementy ujeżdżenia z klasy P. (stęp swobodny, stęp pośredni, kłus roboczy, kłus pośredni, galop roboczy, kontrgalop, ustępowanie od łydki z głową do ściany w stępie i w kłusie)

Po zakończeniu przejazdu i ukłonie, dojazd stępem do litery G, zatrzymanie, zejście z konia i wyprowadzenie go w ręku z czworoboku, doprowadzenie konia w pobliże komisji, zademonstrowanie prawidłowego wsiadania – z ziemi lub ze stopnia. Dozwolone jest przytrzymanie konia, jak również przytrzymanie zewnętrznego strzemienia przez pomocnika.

Na czworoboku konie są przygotowywane samodzielnie przez jeźdźca do zademonstrowania wymaganych egzaminem zadań (podobnie jak rozprężanie przed zawodami). W tym czasie – 15 minut - ocenia się, czy poprzez prawidłowy dosiad jeźdźca
i poprawne użycie pomocy, praca z koniem jest prowadzona zgodnie z zasadami teorii jazdy. Na zakończenie sprawdzianu, egzaminator może nakazać wykonanie dodatkowo niektórych ćwiczeń z w/w zestawu.

Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.

Nie zaliczona część ujeżdżeniowa egzaminu powoduje niedopuszczenie do zdawania części w skokach.

Z egzaminu praktycznego w części ujeżdżeniowej zwalniani są zawodnicy posiadający aktualną II klasę sportową w ujeżdżeniu lub w wkkw.

c. Część skokowa - pokonanie standardowego toru przeszkód
o wysokości 90cm i szerokości 100cm. (Plan toru przeszkód jak dla instruktorów sportu - wg załącznika, wysokość dla kuców obniżona o 10 cm).

Ocenie podlega dosiad i oddziaływanie jeźdźca, wyczucie tempa i dystansu, a także sposób pokonywanie przeszkód.

Drugie nieposłuszeństwo konia, upadek jeźdźca lub konia - eliminują z egzaminu.

Podczas obu części egzaminu praktycznego wymagana jest jazda na zwykłym kiełźnie wędzidłowym pojedynczo- lub podwójnie łamanym, dozwolona jest użycie ochraniaczy, ostróg i jazda z batem.

Podczas zdawania egzaminu praktycznego jeźdźcy mogą występować w dowolnym, schludnym, treningowym stroju jeździeckim. Jazda w przepisowym nakryciu głowy jest obowiązkowa.

Egzamin w skokach dla zawodników posiadających co najmniej II klasę sportową w ujeżdżeniu pozostaje na poziomie wymagań na Odznakę Srebrną.

Z egzaminu praktycznego w części skokowej zwalniani są zawodnicy posiadający aktualną klasę II sportową w skokach lub w wkkw.

2. Egzaminteoretyczny– pytania na egzaminie teoretycznym - po jednym z każdego rozdziału - mogą być zadawane tylko z opublikowanego wcześniej zestawu pytań.

Oceną za każdą część egzaminu jest „zaliczony” lub „nie zaliczony”.

Nie zaliczony egzamin lub jego część może być powtórnie zdawana nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy, ale nie później niż po upływie jednego roku.

Pliki do pobrania

Pytania na egzamin teoretyczny - złota odznaka
Ustawienie przeszkód - złota odznaka

Szukaj w serwisie

Znajdź nas na Facebooku

© 2012 Horse24.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.